Prototype in javascript

<script type=”text/javascript”>
Employee = function(firstName, lastName)
{
this._firstName = firstName;
this._lastName = lastName;
}
Employee.prototype.setFirstName = function(first)
{
this._firstName = first;
},
Employee.prototype.getFirstName = function()
{
return this._firstName;
},
Employee.prototype.setLastName = function(last)
{
this._lastName = last;
},
Employee.prototype.getLastName = function()
{
return this._lastName;
}

var em = new Employee(“Tran Quang “,” Trung “);

document.write(“First Name: ” + em.getFirstName() + ‘<br/>’);
document.write(“Last Name: ” + em.getLastName() + ‘<br/>’);

em.setFirstName(“xxxx yyy zzz”);
document.write(“First Name: ” + em.getFirstName() + ‘<br/>’);

</script>

Cơ bản về Data Binding trong ASP.NET

– Data Binding là một chức năng cho phép bạn gắn kết nguồn dữ liệu với một control và điều khiển tự động hiện thị dữ liệu của bạn. Đặc điểm cơ bản của data binding là khai báo, không phải lập trình. Điều đó có nghĩa là data binding định nghĩa bên ngoài code của bạn, nó đi theo các control trong trang .aspx. Điểm mạnh của nó là giúp bạn có một sự phân tách rõ ràng giữa các control và code của bạn trên một trang web.
– Trong ASP.NET, hầu hết các control (TextBox, LinkButton, Image,…) đều hỗ trợ single-value data binding. Với single-value binding, bạn có thể bind một thuộc tính của control tới nguồn dữ liệu, nhưng control chỉ có thể hiển thị duy nhất một giá trị.
– Nhiều control phía server hỗ trợ repeated-value binding, điều đó có nghĩa là chúng có thể render ra một tập các phần tử, các control này như (GridView, DataGrid), nếu control hỗ trợ repeated-value binding, nó luôn phơi ra thuộc tính DataSource, nó chấp nhận một đối tượng dữ liệu. Khi bạn set thuộc tính DataSource, bạn tạo một liên kết logic từ server control tới đối tượng dữ liệu để nó render, tuy nhiên, nó sẽ không trực tiếp file dữ liệu tới khi bạn gọi thuộc tính DataBind().
a. Singe-Value Binding
– Các control hỗ trợ single-value data biding cho phép bạn bind một số thuộc tính tới một biểu thức data binding, biểu thức được nhập trong file .aspx (không hải trong code-behind) và giữa cặp thể
+ VD:
– Nếu bạn có một biến dạng public, protected, hoặc internal bạn có thể viết nó trong căp thẻ , Ví dụ
– Để hiển thị chúng ta phải gọi phương thức Page.DataBind() trong code behind. Khi gọi DataBind(), ASP.NET sẽ kiểm tra tất cả các expression trên trang của bạn và thay thế chúng với giá trị chính xác. Nếu bạn quên không gọi DataBind(), giá trị sẽ không được fill nên