Tham khảo cho phần Print báo cáo

http://etimbo.github.com/jquery-print-preview-plugin/example/index.html
http://www.techtricky.com/jquery-template-plugin/
http://tablesorter.com/docs/
http://www.chromaloop.com/posts/chromatable-jquery-plugin
http://dotnetslackers.com/articles/ajax/Using-jQuery-with-ASP-NET.aspx
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2010/05/07/jquery-templates-and-data-linking-and-microsoft-contributing-to-jquery.aspx
http://www.codeproject.com/Articles/165410/ASP-NET-MVC-Editable-DataTable-jQuery-DataTables-a
http://www.codeproject.com/Articles/189621/Creating-an-expandable-master-details-table-jQuery
http://blueorbitsoftware.com/blog/?p=78
http://info.titodotnet.com/2011/08/aspnet-mvc-3-and-jquery-templates-part1.html

Single Sign On trên ASP.NET

1. Một số lưu ý khi dùng single sign on cho subdomains

a. Machine key trên các subdomain phải giống nhau

<machineKey validationKey="<MachineKey>" 
   decryptionKey="<DecryptionKey>" 
   validation="SHA1" decryption="AES" /> 
b.  
<authentication mode="Forms"> 
   <forms name="RemotePortalAuth" domain=".domain.com" loginUrl="logon.aspx" protection="All" path="/" timeout="12000" requireSSL="false"/> 
</authentication>

2. Tài liệu và link tham khảo

a. Tài liệu khá basic: Single Sign On for Everyone

b.http://www.codeproject.com/Articles/106439/Single-Sign-On-SSO-for-cross-domain-ASP-NET-applic

http://www.codeproject.com/Articles/6586/Single-sign-on-across-multiple-applications-in-ASP

 

Single Sign On cho subdomains

1. Hôm nay làm Single Sign On cho 2 trang GPS1 và GPS 2

– GPS1 sử dụng  ASP.NET 2.0

– GPS2 sử dụng ASP.NET 4.0

2. Vấn đề

– Khi mình test 2 subdomains trên cùng 1 dev server thì cả mọi thứ làm việc ok, nhưng khi đưa nên trên server chạy thật, mỗi subdomain dùng 1 server thì mọi thứ làm việc không như ý muốn, mặc dù GPS2 vẫn nhìn thấy Cookies do thằng GPS1 writer ra nhưng không giải mã được thông tin lưu trong Cookies, sau khi google mình có thấy 1 giải pháp khá đơn giản có thể áp dụng được luôn

3. Giải pháp

gp1. Cài gói bulletin MS11-100 của Microsoft nhưng có 1 cái không hợp lý là mình không có quyền admin của máy server => dùng cách khác

gp2. Thêm vài config vào trong appSettings vào cả GPS1 và GPS2

<appSettings>
    <add key=”aspnet:UseLegacyFormsAuthenticationTicketCompatibility” value=”true” />
    <add key=”aspnet:UseLegacyEncryption” value=”true” />
    <add key=”aspnet:UseLegacyMachineKeyEncryption” value=”true” />
</appSettings>

Sau đó test lại thấy chạy ngon luôn

4. Một số link tham khảo (Google Keyword: UseLegacyFormsAuthenticationTicketCompatibility)

a. http://support.microsoft.com/kb/2659968

b.http://stackoverflow.com/questions/9281419/setting-up-persistent-forms-authentication-on-multiple-servers-and-subdomains

c. http://stackoverflow.com/questions/8361323/net-2-0-web-app-authentication-failing-the-ticket-supplied-was-invalid

d. http://pastebin.com/F9mbQ8L2

e.http://forum.infinitepractice.com/index.php?topic=21.0