Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Android Studio

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Android Studio

1- Download Android Studio

Kết quả bạn download được:

2- Các cài đặt đòi hỏi

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Java phiên bản 7 trở lên. Ở đây tôi đã cài đặt sẵn Java phiên bản 8:
Nếu chưa cài Java bạn có thể xem hướng dẫn tại:

3- Cài đặt Android Studio

Lựa chọn tất cả các options.
The Android SDK (software development kit) là một tập hợp các công cụ được sử dụng để phát triển ứng dụng cho Android. Android SDK bao gồm:

  • Các thư viện đòi hỏi
  • Bộ dò lỗi (Debugger)
  • Thiết bị mô phỏng (emulator)
  • Các tài liệu liên quan cho Android API.
  • Các đoạn code mẫu.
  • Các hướng dẫn cho hệ điều hành Android.
Android Virtual Device (AVD) là một cấu hình thiết bị, nó chạy với bộ giả lập Android (Android emulator). Nó làm việc với bộ giả lập để cung cấp một môi trường thiết bị ảo cụ thể, để cài đặt và chạy ứng dụng Android.
Intel Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM) là một phần cứng hỗ trợ ảo hóa (hypervisor) có sử dụng công nghệ Intel Virtualization Technology (Intel® VT) để tăng tốc độ ứng dụng Android trên máy chạy phần mềm giả lập Android.
Chọn thư mục cài đặt:
  • Android Studio Installation Location:  C:\DevPrograms\Android\Android Studio
  • Android SDK Install Location: C:\DevPrograms\Android\sdk

Nếu máy tính của bạn được trang bị phần cứng tốt, bộ giả lập Android (Android Emulator) có thể chạy được trong chế độ tăng tốc (Accelerated performance mode).

Bạn có thể cấu hình chỉ định số lượng RAM tối đa dành cho bộ quản lý tăng tốc phần cứng ( Intel Hardware Accelerated Manager – HAXM) . Khuyến nghị là 2GB.

Chú ý: Khi bạn đặt chỗ một lượng RAP lớn, có thể là nguyên nhân làm các chương trình khác chạy chậm đi khi bạn đang sử dụng bộ giả lập Android x86 với HAXM.

Bạn đã cài đặt xong Android Studio.

4- Chạy Android Studio

Trong lần chạy đầu tiên, Android Studio hỏi bạn có nhập khẩu các sét đặt từ phiên bản Android Studio mà bạn có thể đã cài đặt trước đó hay không. Bạn có thể chọn NO.
Lựa chọn một Theme mà bạn thích:
Trong lần chạy đầu tiên, Android cần download một vài thành phần. Bạn cần chờ đợi cho tới khi tiến trình download và cài đặt hoàn thành.

5- Cài đặt Intel® HAXM

Tiếp theo bạn cần phải kiểm tra xem “Intel® HAXM” (Intel Hardware Accelerated Execution Manager: Phần mềm quản lý tăng tốc phần cứng) đã được cài đặt chưa, nếu chưa bạn cần phải cài đặt nó.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn cần tạo một Project Hello World và sau đó cài đặt “Intel® HAXM”.

Cài đặt Intel® HAXM:

6- Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu

PushSharp – Push Notifications to all Platforms

http://forums.xamarin.com/discussion/16/pushsharp-push-notifications-to-all-platforms (PushSharp – Push Notifications to all Platforms)
https://github.com/Redth/PushSharp (Source code + Ví dụ)
http://stackoverflow.com/questions/22350118/sending-messages-to-iphone-pushsharp-or-signalr (Phân tích trường hợp nào dùng SignalR, trường hợp nào dùng PushSharp)
– SignalR là một cách tốt để gửi thông tin thời gian thực tới một web client, về cơ bản server đẩy thông tin tới client và gọi code phía client (javascritp) ở thời gian thực.
– PushSharp là một cách tốt để đẩy thông báo tới các ứng dụng navtive cho mobile (không phải ứng dụng web), trong iOS nó sử dụng cơ sở hạ tầng của Apple, điều đó có nghĩa là
thông báo sẽ được hiển thị như một thông báo trong iPhone/iPad và không chỉ ở bên trong trình duyệt.
-> Nếu cần 1 ứng dụng native (gốc) trong iOS bạn nên dùng PushSharp, nếu cần một ứng dụng web chạy trong trình duyệt, bạn nên sử dụng SignalR
https://github.com/Redth/PushSharp/wiki/How-to-Configure-&-Send-Apple-Push-Notifications-using-PushSharp