PushSharp – Push Notifications to all Platforms

http://forums.xamarin.com/discussion/16/pushsharp-push-notifications-to-all-platforms (PushSharp – Push Notifications to all Platforms)
https://github.com/Redth/PushSharp (Source code + Ví dụ)
http://stackoverflow.com/questions/22350118/sending-messages-to-iphone-pushsharp-or-signalr (Phân tích trường hợp nào dùng SignalR, trường hợp nào dùng PushSharp)
– SignalR là một cách tốt để gửi thông tin thời gian thực tới một web client, về cơ bản server đẩy thông tin tới client và gọi code phía client (javascritp) ở thời gian thực.
– PushSharp là một cách tốt để đẩy thông báo tới các ứng dụng navtive cho mobile (không phải ứng dụng web), trong iOS nó sử dụng cơ sở hạ tầng của Apple, điều đó có nghĩa là
thông báo sẽ được hiển thị như một thông báo trong iPhone/iPad và không chỉ ở bên trong trình duyệt.
-> Nếu cần 1 ứng dụng native (gốc) trong iOS bạn nên dùng PushSharp, nếu cần một ứng dụng web chạy trong trình duyệt, bạn nên sử dụng SignalR
https://github.com/Redth/PushSharp/wiki/How-to-Configure-&-Send-Apple-Push-Notifications-using-PushSharp