MongoDB – bắt đầu với C# Driver phiên bản 2.0.1

Ở phần 1 minh dùng C# Driver 1.10, trong ví dụ này mình dùng version 2.0.1

– Về cơ bản phiên bản này có sự cải tiến đáng kể và hỗ trợ .NET 4.5 mạnh mẽ hơn

Sau đây là đoạn trong phần 1 nhưng viết theo phong cách version 2.0.1

using MongoDB.Bson;
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Driver.Builders;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MongoDBLab
{
public class Entity
{
public ObjectId Id { get; set; }

public string Name { get; set; }
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Task task = new Task(TestAsync);
task.Start();
task.Wait();

Console.WriteLine(“Press any key to stop.”);
Console.ReadKey();
}

/// <summary>
/// Dùng Driver 2.0.1
/// </summary>
static async void TestAsync()
{
// Lấy tham chiếu tới đối tượng client
var connectionString = “mongodb://localhost”;
var client = new MongoClient(connectionString);

// Lấy 1 tham chiếu tới đối tượng database
var database = client.GetDatabase(“test”);

// Lấy 1 tham chiếu tới đố tượng Collection
var collection = database.GetCollection<Entity>(“entities”);

// Thêm 1 đối tượng
Entity entity = new Entity() { Name = “entity 1” };
await collection.InsertOneAsync(entity);
var id = entity.Id;
var query = Builders<Entity>.Filter.Eq(e => e.Id, id);

var update = Builders<Entity>.Update.Set(e => e.Name, “XXX_YYY_ZZZ”);
await collection.UpdateOneAsync(query, update);
}
}
}

Advertisements

MongoDB – bắt đầu với C# Driver – phần 1

Hôm nay rỗi thời gian làm 1 bài lab về mongoDB theo hướng dẫn trên trang chủ

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using MongoDB.Driver.Builders;
using MongoDB.Driver.GridFS;
using MongoDB.Driver.Linq;
using MongoDB.Driver;
using MongoDB.Bson;

namespace MongoDBLab
{
public class Entity
{
public ObjectId Id { get; set; }

public string Name { get; set; }
}

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// Lấy tham chiếu tới đối tượng client
var connectionString = “mongodb://localhost”;
var client = new MongoClient(connectionString);

// Lấy 1 tham chiếu tới đối tượng Server
var server = client.GetServer();

// Lấy 1 tham chiếu tới đối tượng database
var database = server.GetDatabase(“test”);

// Lấy 1 tham chiếu tới đố tượng Collection
var collection = database.GetCollection<Entity>(“entities”);

// Thêm 1 đối tượng
Entity entity = new Entity() { Name = “entity 1” };
collection.Insert(entity);
var id = entity.Id;
var query = Query<Entity>.EQ(e => e.Id, id);

var update = Update<Entity>.Set(e => e.Name, “XXX”);
collection.Update(query, update);

collection.Remove(query);
Console.WriteLine(“Press any key to stop.”);
Console.ReadKey();
}
}
}

LINK: http://mongodb.github.io/mongo-csharp-driver/1.10/getting_started/

Tổng quan MongoDb

1. NoSQL

1.1. Khái niệm

NoSQL là một khái niệm chỉ về một lớp các hệ cơ sở dữ liệu không sử dụng mô hình quan hệ. (RDBMS). RDBMS vốn tồn tại khá nhiều nhược điểm như có hiệu năng không tốt nếu kết nối dữ liệu nhiều bảng lại hay khi dữ liệu trong một bảng là rất lớn.

1Hình 1 – Carlo Strozzi

NoSQL ra đời năm 1998 bởi Carlo Strozzi khi ông lập mới một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở nhanh và nhẹ không liên quan đến SQL Vào năm 2009, Eric Evans, nhân viên của Rackspace giới thiệu lại thuật ngữ NoSQL khi Johan Oskarsson của Last.fm muốn tổ chức một hội thảo về cơ sở dữ liệu nguồn mở phân tán. Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của thế hệ CSDL mới: phân tán (distributed) + không ràng buộc (non-relational).

1.2. Đặc điểm

 • NoSQL lưu trữ dữ liệu của mình theo dạng cặp giá trị “key – value”. Sử dụng số lượng lớn các node để lưu trữ thông tin – Mô hình phân tán dưới sự kiểm soát phần mềm
 • Chấp nhận dữ liệu bị trùng lặp do một số node sẽ lưu cùng thông tin giống nhau
 • Một truy vấn sẽ được gửi tới nhiều máy cùng lúc, do đó khi một máy nào đó không phục vụ được sẽ không ảnh hưởng lắm đến chất lượng trả về kết quả
 • Phi quan hệ – không có ràng buộc nào cho việc nhất quán dữ liệu
 • Tính nhất quán không theo thời gian thực: Sau mỗi thay đổi CSDL, không cần tác động ngay đến tất cả các CSDL liên quan mà được lan truyền theo thời gian.

1.3. Các dạng NoSQL cơ bản

Key – value data stores: Dữ liệu lưu dưới dạng cặp key – value. Giá trị được truy xuất thông qua key.

 • Ví dụ : Redis, Dynomite, Project Voldemort.
 • Thường cho: Content caching Applications
 • Ưu điểm: Tìm kiếm rất nhanh
 • Nhược điểm: Lưu dữ liệu không theo khuôn dạng (schema) nhất định

Column-based – Tabular: Cơ sở dữ liệu tổ chức dưới dạng các bảng. Gần giống với mô hình RDBMS. Tuy nhiên, Chúng lưu dữ liệu bởi các cột chứ không phải bằng các dòng. Nó khá thích hợp với để hiển thị bằng các phần mềm quản lý kho dữ liệu

 • Ví dụ : Apache Hbase, Apache Cassandra, Hypertable
 • Thường cho: các hệ phân tán file
 • Ưu điểm: Tìm kiếm nhanh, Phân tán dữ liệu tốt
 • Nhược điểm: Hỗ trợ được với rất ít phần mềm

Document-based: Dữ liệu (bán cấu trúc hay semi-structured) được lưu trữ và tổ chức dưới dạng một tập hợp các document. Các document này linh hoạt, mỗi document có một tập nhiều trường.

 • Ví dụ : Apache CouchDB và MongoDB
 • Thường cho: Web applications
 • Ưu điểm: Dùng khi dữ liệu nguồn không được mô tả đầy đủ
 • Nhược điểm: Hiệu năng truy vấn, Không có cú pháp chuẩn cho câu truy vấn dữ liệu

Graph-based data-stores: Những CSDL này áp dụng lý thuyết đồ thị trong khoa học máy tính để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Chúng tập trung vào tính rời rạc giữa các phần dữ liệu. Các phần tử đơn vị dữ liệu được biểu thị như một nút và liên kết với các thành phần khác bằng các cạnh.

 • Ví dụ : Neo4j, InfiniteGraph, DEX
 • Thường cho: Social networking, Hệ trợ giúp
 • Ưu điểm: Ứng dụng các thuật toán trên đồ thị như Đường đi ngắn nhất, liên thông,…
 • Nhược điểm: Phải duyệt nội bộ đồ thị, để trả lời lại các truy vấn. Không dễ để phân tán

2. MongoDB

2.1. Khái quát

MongoDB (bắt nguồn từ “humongous”) là một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở.logo

Hình 2 – Logo của MongoDB

Thay cho việc lưu trữ dữ liệu vào các bảng có quan hệ với nhau như truyền thống, MongoDB lưu các dữ liệu cấu trúc dưới dạng giống với JSON(JavaScript Object Notation) và gọi tên là BSON. Dự án được bắt đầu triển khai vào tháng 10 năm 2007 bởi 10gen trong khi công ty này đang xây dựng một nền tảng như là dịch vụ (Platform as a Service) giống như Google App Engine. Phải đến năm 2009, dự án này được tách độc lập. Hệ thống có thể chạy trên Windows, Linux, OS X và Solaris. Nó được một số tổ chức sử dụng trong thực tế như:

 • Caigslist : Công ty làm việc trong lịch vực môi giới quảng cáo trên các website khác (giống adMicro của Việt Nam). MongoDB giúp cho công ty này quản lý hàng tỉ các bản ghi quảng cáo thuận tiện và nhanh chóng.
 • Foursquare là một mạng xã hội gắn các thông tin địa lý. Công ty này cần lưu dữ liệu của rất rất nhiều vị trí của các địa điểm như quán cafe, nhà hàng, điểm giải trí, lịch sử, … và ghi lại những nơi mà người sử dụng đã đi qua.
 • CERN : Trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử của Châu Âu, sử dụng MongoDB để lưu trữ lại các kết quả, dữ liệu thí nghiệm của mình. Đây là một lượng dữ liệu khổng lồ sẽ dùng để sử dụng trong tương lai.
 • MTV Networks, Disney Interactive Media Group, bit.ly, The New York Times, The Guardian, SourceForge, Barclays, …

2.2. Tại sao lại chọn MongoDB?

MongoDB có những ưu điểm sau đây

 • Dễ học, có một số nét khá giống với CSDL quan hệ – Quản lý bằng command line hoặc bằng GUI như RockMongo hoặc phpMoAdmin
 • Linh động, không cần phải định nghĩa cấu trúc dữ liệu trước khi tiến hành lưu trữ nó -> rất tốt khi ta cần làm việc với các dạng dữ liệu không có cấu trúc.
 • Khả năng mở rộng tốt (distributed horizontally), khả năng cân bằng tải cao, tích hợp các công nghệ quản lý dữ liệu vẫn tốt khi kích thước và thông lượng trao đổi dữ liệu tăng.
 • Miễn phí

2.3. Kiến trúc tổng quát

Một MongoDB Server sẽ chứa nhiều database. Mỗi database lại chứa một hoặc nhiều colection. Đây là một tập các documnents, về mặt logic thì chúng gần tương tự như các table trong CSDL quan hệ. Tuy nhiên, điểm hay ở đây là ta không cần phải định nghĩa trước cấu trúc của dữ liệu trước khi thao tác thêm, sửa dữ liệu… Một document là một đơn vị dữ liệu – một bản ghi (không lớn hơn 16MB). Mỗi chúng lại chứa một tập các trước hoặc các cặp key – value. Key là một chuỗi ký tự, dùng để truy xuất giá trị dạng : string, integer, double, … Dưới đây là một ví dụ về MongoDB document

{
_id : ObjectId("4db31fa0ba3aba54146d851a"),
username : "joegunchy",
email : "joe@mysite.org",
age : 26,
is_admin : true,
created : "Sun Apr 24 2011 01:52:58 GMT+0700 (BDST)"
}

Cấu trúc có vẻ khá giống JSON, tuy nhiên, khi lưu trữ document này ra database, MongoDB sẽ serialize dữ liệu thành một dạng mã hóa nhị phân đặc biệt – BSON. Ưu điểm của BSON là hiệu quả hơn các dạng format trung gian như XML hay JSON cả hệ tiêu thụ bộ nhớ lẫn hiệu năng xử lý. BSON hỗ trợ toàn bộ dạng dữ liệu mà JSON hỗ trợ (string, integer, double, Boolean, array, object, null) và thêm một số dạng dữ liệu đặc biệt như regular expression, object ID, date, binary, code.dbms

Hình 3 – So sánh giữa RDBMS và MongoDB

com

Hình 4 – So sánh Table với Collection

2.4. Cơ chế hoạt động chi tiết của MongoDB

2.4.1. Sharding

2.1.1.1. Sharding là gì?

Sharding là cơ chế tự động của MongoDB dùng để chia tách một dữ liệu kích thước lớn cho rất nhiều server (thường gọi là cluster). Sharding được thiết kế để phục vụ 3 mục điêu cơ bản sau

 • Làm cho cluster “trong suốt” với người dùng: Để hoàn thành nhiệm vụ này, MongoDB sử dụng một quá trình routing đặc biết gọi là mongos. Mongos đứng trước cluster, đóng vai trò điều phối việc truy cập đến shard nào, trả dữ liệu từ shard nào ra. Nó chuyển tiếp các request tới các server khác có tài nguyên hoặc đến cluster đằng sau nó. Sau đó lắp ráp lại, và gửi các response lại về cho các client. Do đó, các client không cần biết rằng chúng đang giao tiếp với cluster nào thật sự mà chỉ biết rằng mình đang kết nối tới một server bình thường. Đây gọi là tính “trong suốt” với người sử dụng

mongos

Hình 5 – Mongos

 • Làm cho cluster luôn sẵn sàng để đọc hoặc ghi: Một cluster còn tồn tại phải đảm bảo được rằng nó luôn sẵn sàng. Mỗi phần con trong cluster sẽ có ít nhất một vài tiến trình phục vụ dự bị trên máy khác.
 • Làm cho cluster phát triển “tự nhiên”: Bất cứ khi nào người dùng cần thêm dung lượng, họ có thể thêm một cách dễ dàng Mỗi cluster khi được quản lý lại “thể hiện” như một node riêng lẻ và dễ dàng config.

2.1.1.2. Cơ chế của Sharding

2.1.1.2.1. Cơ chế chia tách dữ liệu

Một shard là một hoặc nhiều server trong một cluster chịu trách nhiệm với một tập các dữ liệu lưu trữ. Ví dụ, nếu ta có một cluster chứa 1.000.000 documents – 1.000.000 tài khoản website, thì một shard chứa khoảng 200.000 tài khoản. Nếu shard có chứa nhiều hơn một server, thì mỗi server đó sẽ lưu một bản copy giống hệt nhau của một tập con dữ liệu. Điều này có nghĩa là một shard cũng là một bộ các bản sao dữ liệurep

Hình 6 – Các bản sao dữ liệu trong một shard

Để đồng đều phân phối dữ liệu vào các shard, MongoDB lại di chuyển một tập con dữ liệu từ shard này sang shard khác. Việc chọn lựa tập con nào để chuyển đi lại phụ thuộc vào khóa mà ta chọn. Ví dụ, chúng ta sẽ chọn cách thức chia một collection của các user dựa vào trường username và sử dụng khoảng chia giống trong Toán học ‘[‘ , ‘]’ , ‘(‘ , ‘)’.

2.1.1.2.2. Cơ chế phân tán dữ liệu
2.1.1.2.2.1. Một khoảng cho một shard

Đây là cách đơn giản nhất để phân tán dữ liệu ra cho các shard. Mỗi shard sẽ đảm nhận một tập con dữ liệu. Giả sử có 4 shard và 4 khoảng chia dữ liệu, ta sẽ chia như sau:shard

Hình 7 – 4 khoảng cho 4 shard [a,f), [f,n), [n,t), [t,{)

Chia như thế này là rất dễ hiểu nhưng nó trở nên rất phức tạp cho các hệ thống lớn. Giả sử rằng có một lượng lớn đăng ký username có chữ cái bắt đầu thuộc [a,f), điều này làm cho shard 1 trở nên lớn, giải quyết đơn giản bằng cách điều chỉnh cho shard 1 chỉ lấy từ [a,c) và shard 2 lấy nhiều hơn, từ [c,n)shard2

Hình 8 – Giới hạn lại khoảng cho shard 1 sang shard 2

Mọi thứ có vẻ ok, nhưng nếu shard 2 trở nên overload thì lại giải quyết thế nào? Giả sử rằng shard 1 và shard 2 chứa 500GB dữ liệu, shard 3 và shard 4 mỗi cái chứa 300GB dữ liệu. Giải quyết vấn đề này như sau:shard3

Hình 9 – Chuyển dữ liệu sang shard tiếp theo

 • Chuyển 100GB từ shard 1 sang shard 2
 • Chuyển 200GB từ shard 2 sang shard 3
 • Chuyển 100GB từ shard 3 sáng shard 4

Mỗi shard đều chứa 400GB dữ liệu, có vẻ ổn. Tổng cộng, đã chuyển 400GB dữ liệu qua mạng, quá lớn!!! Cách khác, thêm mới một shard thì sao? Giả sử có 4 shard, mỗi shard hiện đang có 500GB dữ liệu, thêm vào shard 5 và chia dữ liệu.shard4

Hình 10 – Thêm mới shard rồi chia đều dữ liệu

 • Chuyển 400GB từ shard 4 sang shard 5
 • Chuyển 300GB từ shard 3 sang shard 4
 • Chuyển 200GB từ shard 2 sang shard 3
 • Chuyển 100GB từ shard 1 sang shard 2

Mỗi shard đều chứa 400GB dữ liệu, vẫn ổn. Tổng cộng, đã chuyển 1TB dữ liệu qua mạng, quá lớn!!! Rõ ràng là cách thức chia mỗi khoảng trên một shard này làm cho vấn đề trao đổi dữ liệu, xử lý trong hệ thống lớn trở nên quá đắt đỏ và tốn kém. Do đó, MongoDB không phân tán dữ liệu theo cách thô thiển như thế này, thay vào đó là nhiều khoảng trên nhiều shard.

2.1.1.2.2.2. Nhiều khoảng trên nhiều shard

Giả sử tình huống cần giải quyết giống với hình 8, shard 1 và shard 2, mỗi shard có 500GB dữ liệu còn shard 3 và shard 4 mỗi shard có 300GB dữ liệu. Lúc này, ta sẽ cho phép mỗi shard chứa nhiều phần của khoảng chia. Chia dữ liệu trong shard 1 thành hai khoảng :

 • 400GB cho [a,d)
 • 100GB cho [d,f)

Chia dữ liệu trong shard 2 thành hai khoảng :

 • 400GB cho [f,j)
 • 100GB cho [j,n)

Lúc này, ta di chuyển:

 • 100GB [d,f) từ shard 1 sang shard 4
 • 100GB [j,n) từ shard 2 sang shard 3

Vậy, kết luận cả 4 shard đều chứa 400GB dữ liệu và chỉ phải trao đổi qua mạng 200GB dữ liệu. Điều này chấp nhận được S

Hình 11 – Cho phép đa, không liên tiếp các khoảng cho phép ta lấy ra và di chuyển dữ liệu đi bất cứ đâu

Với ví dụ của hình 9, nếu ta thêm vào một shard mới, ta chỉ lấy đi 100GB dữ liệu trên mỗi 4 shard cũ để cho vào shard 5 mới, lúc này các shard đã lưu dữ liệu như nhau và thông lượng trao đổi dữ liệu qua mạng ở mức tốt nhất 400GBS11

Hình 12 – Hớt 100GB của mỗi shard ném vào shard 5

Đây là cách mà MongoDB phân tán dữ liệu giữa các shard với nhau, nếu có shard nào mất cân bằng, dữ liệu sẽ được điều chỉnh để phục hồi lại trạng thái cân bằng mới giữa các shard.

2.1.1.2.3. Cơ chế tách, tạo đoạn của Sharding

Khi ta quyết định phân tán dữ liệu, ta phải chọn ra một khóa được sử dụng để tách các khoảng với nhau (ở trên ta chọn username). Khóa này được gọi là shard key có thể là bất kỳ hoặc tập bất kỳ trường nào. Giả sử rằng collection của chúng ta có các document như sau (không kể ra_ids):DOCUMENTSNếu ta chọn Age là shard key và khoảng là [15,26) -> Kết quả làd

2.1.1.2.3. Cơ chế Sharding các Collection

Lần đầu tiên khi shard một Collection – bảng, MongoDB chỉ tảo ra một chunk cho bảng này sẵn sàng cho việc thêm mới dữ liệu. Chunk này sẽ có khoảng là (-∞,∞), với giá trị -∞ tương đương bởi $minKey và ∞ tương đương với $maxKey. Dĩ nhiên nếu dữ liệu trong bảng là đủ lớn, MongoDB sẽ tự động chia thành nhiều chunk hơn để lưu dữ liệu. Khi dữ liệu lớn dần, MongoDB tự động tách chunk như sau: chia đôi khoảng hiện tại ra theo khoảng của dữ liệu chọn làm key. Ví dụ trên, giả sử nó chọn chia đôi thành

 • Một chunk chứa tuổi nhỏ hơn 15 (-∞,15)
 • Một chunk chứa tuổi lớn hơn hoặc bằng 15 [15, ∞)

Nếu tiếp tục có nhiều dữ liệu được thêm vào chunk [15, ∞), nó sẽ bị chia tiếp, chẳng hạn [15, 26) và [26, ∞). Hiện tại ta có 3 chunk: (-∞,15), [15, 26) và [26, ∞) và cứ như vậy. Yêu cầu đặt ra:

 • Việc chia chunk phải liên tiếp
 • Một chunk chỉ tương đương với một khoảng và ngược lại
 • Mỗi một document chỉ thuộc một và chỉ một chunk

chunk

Hình 13 – Chia một chunk ra thành hai

Một số chú ý

 • Việc chia chunk này phụ thuộc tất cả vào shard key do vậy MongoDB không cho phép ta thêm dữ liệu mà rỗng hoặc không có shard key (ít nhất phải để null). Ta cũng không thể đổi được giá trị trường shard key, muốn vậy, bắt buộc phải thay đổi từ phía client, sau đó xóa, và thêm lại document muốn đổi shard key.
 • Nếu ta thêm nhiều kiểu dữ liệu vào nội dung trường age ở trên, ví dụ như một mảng, boolean, số, string, null, … MongoDB vẫn chấp nhận và dùng quy tắc chia chunk cho sharding theo thứ tự sau:

null < numbers < strings < objects < arrays < binary data < ObjectIds < booleans < dates < regular expressions

 • Ở các hệ thống thực tế một chunk thường chỉ được 200MB dữ liệu (còn mặc định là 64 MB) Một chunk là đơn vị logic. Các document trong một chunk cũng không nhất thiết phải nối tiếp nhau trong đĩa cứng vật lý. Chúng vẫn rải rác ngẫu nhiên trong collection. Tuy chỉ có một document thuộc về chunk thứ i,  nếu và chỉ nếu shard key của nó thuộc khoảng chia của chunk thứ i.

2.4.2. Balancing – Cân bằng tải

Nếu có nhiều shard đang sẵn sàng và có thêm chứa thêm dữ liệu, MongoDB sẽ tiến hành chuyển dữ liệu từ các shard khác sang để cân bằng tải. Cách thức tiến hành là di chuyển các chunk từ shard này sang shard khác một cách tự động. Balancing cũng có thể bị tắt hoặc bật nếu admin muốn Balancing cũng không được đảm bảo ngay tức thì, chúng ta hãy xem ví dụ dưới đâys2

Hình 14 – Nếu cần bằng real time, sẽ có những tài nguyên bị di chuyển lãng phí

2.4.3. Cấu hình cho một Cluster

2.4.3.1. Chọn Shard Key

2.4.3.1.1 Low-Cardinality Shard Key

Đây là việc chọn khóa một cách trực quan như ví dụ “Tôi đang có 4 Shard, Tôi chọn một trường nào đó làm Shard key để sao cho chia được ok trường đó thành 4 khoảng”. Cụ thể hơn, ta có 7 khoảng chia vào 7 shard như sau:

 • (-∞, “Antarctica”)
 • [“Antarctica”, “Asia”)
 • [“Asia”, “Australia”)
 • [“Australia”, “Europe”)
 • [“Europe”, “North America”)
 • [“North America”, “South America”)
 • [“South America”, ∞)

continent

Hình 15 – Một Shard cho một Châu lục

Điều này mới đầu rất ổn. Nhưng để ý, nếu về lâu dài, dữ liệu trong châu Á chẳng hạn tự nhiên lên cao hơn các châu khác thì ta không biết sẽ phân chia lại khoảng các shard như thế nào để cân bằng vì đã chọn một shard – một châu lục rồi. Cách giải quyết tình thế là ở đây lấy thêm một trường nữa làm Shard Key. Shard key có hai trường sẽ cho phép chia thành nhiều khoảng hơn. Nhưng kết lại, đây nói chung không phải là cách chọn Shard Key tốt.

2.4.3.1.2. Ascending Shard Key

Như chúng ta đã biết, đọc dữ liệu từ RAM nhanh hơn nhiều so với đọc dữ liệu từ thiết bị lưu trữ ngoại vi. Theo nghiên cứu cho thấy, ở hầu hết các phần mềm hiện nay, ta thường làm việc với dữ liệu gần đây hơn là những dữ liệu lâu cũ; vì vậy, ta muốn dùng một shard key nào đó mà phân chia được dữ liệu gần đây để tiện việc đọc ra. Đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến việc dùng tem thời gian (timestamp) hay trường ObjectId nhưng điều này không mang lại kết quả như mong đợi, ta cùng xem ví dụ sau: Giả sử ta đang quản lý dịch vụ like của facebook, mỗi document sẽ lưu hai trường

 • Ai là người gửi
 • Khi nào nó được gửi

Vấn đề như sau: Bắt đầu bằng một shard (-∞, ∞) – và dùng shard key là timestamp, dữ liệu thêm mới sẽ vào shard này và đến một lúc nào đó dữ liệu tăng lên sẽ chia thành hai shard (-∞, 1000) và [1000, ∞). Dữ liệu thêm mới sẽ nhảy vào shard [1000, ∞). Đến một lúc nào đó, shard này lại chia thành hai [1000, 3000) và [3000, ∞). Dữ liệu thêm mới lại chỉ vào shard [3000, ∞) . . . Tuy có ưu điểm là khi làm việc, ta thường làm việc với shard cuối cùng – chứa nhiều dữ liệu gần đây nhưng nhược điểm lại lấn át bởi vì dữ liệu thêm mới chỉ thêm vào shard cuối cùng và quan trọng là shard đó luôn luôn phải chia ra. Điều này sinh ra các dòng dữ liệu chuyển qua lại lãng phí giữa các shard.

2.4.3.1.3. Random Shard Key

Để tránh nhược điểm trên, ta lại chọn cách thức chọn shard key mới: ngấu nhiên. Mới đầu làm việc tốt nhưng dữ liệu tăng lên, hệ thống hoạt động càng ngày càng chậm đi. Giả sử ta muốn lưu ảnh của một website vào CSDL, Mỗi document gồm có:

 • Định dạng nhị phân của ảnh
 • Hash MD5 của ảnh
 • Một chú thích ảnh
 • Ngày lưu bức ảnh được chụp
 • Ai chụp nó

Tiến hành chọn trường Hash MD5 để làm shard key. Càng ngày, dữ liệu lớn dần lên và chúng ta có một loạt các chunk phân bố đồng đều trên các shard. Giả sử rằng, Shard 2 đang có nhiều hơn Shard 1 10 chunk và phải cân bằng. MongoDB lúc này sẽ load ngẫu nhiên 5 chunk để chuyển. Do chúng phân bố ngẫu nhiên nên việc lấy dữ liệu này không thông qua đánh index. Một lượng lớn công sức sẽ phải bỏ ra để chuyển dữ liệu (qua RAM, qua IO,…). Chính vì để ngẫu nhiên, không đánh index nên việc truy vấn dữ liệu diễn ra chậm

2.4.3.1.4. Good Shard Key

Rút cuộc, câu chuyện của ta là phải chọn một shard key sao cho nó đảm bảo tính chia nhỏ được của khoảng dữ liệu nhưng không nhỏ tới mức biến nó thành nhược điểm. Kết hợp ascending key + search key Đa phần chúng ta chỉ làm việc với các dữ liệu gần đây, nên việc chia khoảng bằng date/time là hợp lý và phân bố khá đều. Chúng ta áp dụng điều này bằng cách sử dụng cặp shard key – một loại key khác (như ascending key dạng thô, search key) Giả sử rằng ta đang có một phần mềm phân tích và cần dữ liệu của tháng gần đây nhất. Ta shard trên 2 trương {month, user}.

 • Khởi đầu có 2 chunk ((-∞,-∞), (∞,∞)).
 • Khi dữ liệu nhiều lên, chia chunk thành hai ví dụ như ((-∞, -∞),(“2011-04”, “susan”))and [(“2011-04”, “susan”), (∞, ∞))
 • Tiếp tục, dữ liệu tăng lên, các chunk tiếp theo được sinh ra trong 04 – 2011 sẽ được chuyển sang shard khác, MongoDB sẽ dần dần cân bằng tải các cluster. Sang tháng 5, ta tạo ra một chunk mới – khoảng 05 – 2011. Đến tháng 06 – 2011, ta không cần đến dữ liệu của tháng 04 nữa, dữ liệu này có thể cất đi. Nhưng khi muốn xem lại lịch sử hoạt động, chúng ta không cần chia hoặc di chuyển bất kể dữ liệu gì hết (điểm yếu của random shard key)

3. Thử nghiệm

Ta sẽ thử nghiệm về việc tự động chia chunk giữa các shard như sau:

Bước chuẩn bị : 

Ở máy chủ: tạo thư mục /data/db và /data/configdb Ở máy con(chứa các shard con): tạo thư mục /data/db

a. Máy chủ: Khởi động mongoDB Server ở máy chủ chế độ chờ config với lệnh

mongod –configsvr

b. Máy chủ: Thiết lập config cho máy chủ mongos để chia các chunk (192.168.1.2 đang là ip của máy chủ) Ta thiết lập –chunkSize 1 (chunk chỉ lớn 1MB) để thấy việc chuyển chunk cho nhanh (nếu không có, mặc định là 64MB) với lệnh

mongos –configdb 192.168.1.2 [–chunkSize 1]

c. Các máy con: Khởi tạo các shard ở máy con

mongod –shardsvr

d. Máy chủ chạy

mongo localhost:27017/admin

> db.runCommand({addshard:”192.168.x.x:27018″})

> db.runCommand({enablesharding:”test”})

> db.runCommand({shardcollection: “test.table1”, key: {_id: 1}});

Máy chủ lần lượt add các shard vừa tạo (cổng mặc định của shard là 27018). Áp dụng sharding trên db “test”, collection “table1”, key trên trường “_id” (_id: 1 – 1 nghĩa là on – chọn trường này làm shard key) (có thể chọn nhiều trường cùng làm shard key như đã trình bày ở trên)

LINK: http://bigsonata.com/mongodb/

Viber choose Couchbase for 3rd DB architecture

Được đánh giá là tăng tốc độ và giảm phần cứng.

MdbPhoneBook

Project Description
Jumping into new technologies.
Try to bring ServiceStack, MogoDb, Redis and RabbitMQ working together.

The main purpose of this project is to luck a top of new (for me 😉 ) technologies.

More info about my meeting with those topics can be found on my blog under Conspectus tag.

Short Prerequisites:

 • Mongo Db should be configured and run,
 • Redis server should run
 • For RabbitMQ – Rabbit Server should be installed and run (ErLang installation required as well).

 LINK: http://mdbphonebook.codeplex.com/

Tìm Hiểu Redis (Phần 3): đối Tượng Trong Redis (Redis Objects)

1. Giới thiệu

Trong các bài viết trước mình đã trình bày về cách redis sao lưu dữ liệu cũng như framework lập trình hướng sự kiện của redis. Trong bài viết này mình trình bày về các đối tượng và kiểu dữ liệu trong redis.

2. Khái quát

Redis là một hệ thống cơ sở dữ liệu key-value – mỗi giá trị được quản lý bởi 1 cặp khóa và giá trị (key-value). Khi ghi dữ liệu, ta phải chỉ định rõ cặp khóa và giá trị. Khi đọc dữ liệu, ta phải chỉ ra ta muốn đọc dữ liệu của khóa nào. Trong Redis, khóa (key) có thể là một chuỗi. giá trị của dữ liệu (value) có thể là một trong một số kiểu dữ liệu thông dụng

 • tập hợp (set)
 • tập hợp đã sắp xếp (sorted set)
 • chuỗi (string)
 • danh sách (list)

Để hỗ trợ các kiểu dữ liệu ở trên, đồng thời đảm bảo tính mở rộng (phát triển thêm các kiểu dữ liệu mới) cũng để dễ dàng quản lý đối tượng trong phần core db, redis thêm 1 layer mô tả dữ liệu trung gian gọi là robj. Các thao tác của core db (đọc, ghi, hash, encoding…) sẽ được thao tác trực tiếp với robj. Các kiểu dữ liệu người dùng ở trên sẽ được chuyển đổi (convert) qua lại đến robj. Nói cách khác, phần core db chỉ biết đến sự tồn tại của robj, các kiểu dữ liệu ở trên muốn được quản lý bởi coredb cần phải được chuyển qua robj.

Về mặt tổ chức mã, bạn có thể tham khảo sơ đồ dưới đây:

╒===============╕
| t_hash.c   |
| t_list.c   |    ╒============╕   ╒=====================╕
| t_set.c   |  <=> | object.c | <=> | db.c (robj -> sds) | 
| t_string.c  |    ╘============╛   ╘=====================╛
| t_zset.c   |
╘===============╛

3. Chi tiết về robj

Chi tiết về cấu trúc của robj được khai báo trong file redis.h

robj.c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
/* A redis object, that is a type able to hold a string / list / set */
/* The actual Redis Object */
#define REDIS_LRU_CLOCK_MAX ((1<<21)-1) /* Max value of obj->lru */
#define REDIS_LRU_CLOCK_RESOLUTION 10 /* LRU clock resolution in seconds */
typedef struct redisObject {
  unsigned type:4;
  unsigned notused:2;   /* Not used */
  unsigned encoding:4;
  unsigned lru:22;    /* lru time (relative to server.lruclock) */
  int refcount;
  void *ptr;
} robj;
/* Macro used to initialize a Redis object allocated on the stack.
 * Note that this macro is taken near the structure definition to make sure
 * we'll update it when the structure is changed, to avoid bugs like
 * bug #85 introduced exactly in this way. */
#define initStaticStringObject(_var,_ptr) do { \
  _var.refcount = 1; \
  _var.type = REDIS_STRING; \
  _var.encoding = REDIS_ENCODING_RAW; \
  _var.ptr = _ptr; \
} while(0);

Qua đó ta có thể thấy robj gồm có các trường như:

 • kiểu dữ liệu type
 • loại encoding: kiểu dữ liệu type có thể hiểu là kiểu dữ liệu người dùng, còn encoding có thể hiểu là kiểu dữ liệu ở backend được quản lý ở core db của redis để đảm bảo hiệu năng.
 • lru (least-recently used): là trường đại diện cho thời gian tồn tại tương đối của redis object. Redis hỗ trợ 1 tính năng đối với các đối tượng được ghi vào cơ sở dữ liệu redis: expire. Các đối tượng quá thời gian chỉ định trước sẽ được loại bỏ khỏi cơ sở dữ liệu. Trường này dùng để quản lý thời gian hết hiệu lực này.
 • refcount: là một biến kiểu số nguyên, đại diện cho số lượng reference đến robj này. Mỗi lần có một truy cập đến robj, đại lượng reference sẽ được tăng lên 1, và sẽ bị giảm đi 1 mỗi khi đối tượng expired hoặc không được tiếp tục tham chiếu.
 • *ptr: con trỏ trỏ trực tiếp đến dữ liệu
 • notused??

Ở đây, ta gặp một kiểu khai báo rất lạ đặt ra nhiều câu hỏi. Thay vì khai báo unsigned type tác giả sử dụng unsigned type:4, điều này có ý nghĩa là gì? Sử dụng cả trường notused và lru:22 có ý nghĩa là gì?

Thực chất khai báo :số nguyên sau kiểu dữ liệu unsigned trong C biểu thị số bit mà trường này muốn sử dụng. Như vậy kiểu type ở trên có độ dài 4 bits. Tương tự như vậy độ dài của encoding là 4 bits. Với độ dài này, redis có thể hỗ trợ tối đa 2^4 = 16 kiểu dữ liệu khác nhau! LRU có độ dài 22 bits. Thực chất trường LRU này đại diện cho thời gian tương đối tính từ server.lruclock. Thời gian này được tính bằng số phút theo thời gian tương đối này. Để ý với 4 bits cho type, 4 bits cho encoding và 22 bits cho lru, ta mới dùng có 30 bits cho cấu trúc robj này. Do các hệ thống x86 thường căn chỉnh cấu trúc dữ liệu theo bội số của 16 (liên quan đến cơ chế làm việc của CPU cache) nên ta cần padding thêm 2 bits và việc padding 2 bits này chính là nhiệm vụ của notused!

Mã của robj khá gọn gàng, trong sáng, ngắn gọn và dễ hiểu. Bạn có thể tham khảo tại file object.c. Ở đây tôi sẽ trình bày 2 điểm quan trọng về robj:

 • Tại sao phải encode robj
 • Vai trò của refcount.

Tại sao phải encode robj? Như trong danh sách các kiểu dữ liệu người dùng ở trên, ta thấy có chuỗi là kiểu dữ liệu cơ bản. Các kiểu dữ liệu còn lại (hast, set, list) đều là kiểu dữ liệu xoay quanh chuỗi, số nguyên hoặc các kiểu dữ liệu khác. Bản thân chuỗi thường có nhiều ký tự lặp lại, vì vậy bằng việc encoding chuỗi dữ liệu ta sẽ tiết kiệm được lượng bộ nhớ mà redis sử dụng. Encoding ở đây thực chất là làm giảm kích thước các object. Thuật toán encode chuỗi có thể tham khảo thủ tục tryObjectEncoding và và các thủ tục trong file util.c. Thử tưởng tượng bạn có 1 key trỏ đến danh sách gồm 100 chuỗi, mỗi chuỗi chỉ cần tiết kiệm được 1 byte, thì việc encode này sẽ giúp bạn tiết kiệm được 100 bytes bộ nhớ. Lượng bộ nhớ tiết kiệm này sẽ có ý nghĩa khi bạn có hàng triệu key và value!

Vai trò của refcount Refcount thường được dùng để chia sẻ dữ liệu giống nhau của các đối tượng khác nhau. Ví dụ bạn có 2 xâu a, b cùng giá trị “Chào Thế giới!” thì không việc gì ta phải có 2 chuỗi “Chào Thế giới!” trong bộ nhớ. Chuỗi a và b có thể cùng trỏ tới 1 chuỗi trên bộ nhớ và chỉ thật sự cần có 1 bản copy riêng khi mà 2 chuỗi khác nhau. Đây là cách sử dụng thường gặp của “reference count idiom”. Tuy vậy ở redis hiếm khi ta thấy 2 object cùng chia sẻ giá trị như trường hợp ở trên. Vậy vai trò của reference count ở đây là gì?

Thực chất tác giả sử dụng refcount ở đây 1 cách khá sáng tạo (dù mình không biết là có thật sự là 1 cách dùng mới hay không). Thử tưởng tượng 1 trường hợp sau đây: 1 thread đang đọc giá trị của robj trong khi 1 thread khác đang gửi command del robj. Nếu command del được tiến hành ngay lập tức, thread đọc robj có thể bị lỗi và trả về giá trị không đúng (1 list có 10 phần tử nhưng phần tử nhưng khi đọc thì redis báo giá trị không tồn tại :-)). Nếu như command del không được thực thi, khóa trên sẽ vẫn tồn tại trong bộ nhớ, và kết quả thực hiện del sẽ thất bại. Chắc là bạn không muốn command del thất bại liên tục (khi số lượng đọc ghi cực lớn, khả năng xảy ra lỗi này là khá cao!). Để giải quyết bài toán trên, tác giả của redis sử dụng refcount. Khi một object được truy cập bởi nhiều thread, refcount của object sẽ được tăng lên 1 đơn vị và giảm 1 khi không được tham chiếu nữa. Như vậy command del sẽ chỉ giảm refcount của robj đi 1. Nếu như tại thời điểm này không có tham chiếu nào đến robj này, robj này sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Tuy vậy nếu có 1 thread khác đang tham chiếu robj này, refcount của robj sẽ lớn hơn 1, và do đó tại thời điểm command del được thực thi, giá trị của refcount giảm xuống còn 1. Khi thread khác hoàn thành công việc, thread này sẽ giảm refcount xuống tiếp 1 đơn vị nữa, lúc này robj refcount sẽ về 0 và robj sẽ được giải phóng!

4. Các cấu trúc dữ liệu người dùng

Tôi gọi các cấu trúc dữ liệu người dùng để phân biệt chúng với cấu trúc dữ liệu redis dùng để tăng hiệu năng ở core. Các cấu trúc dữ liệu này gồm list, hash, set và string được viết ở các file có tiền tố t_ tương ứng. Như trình bày ở trên phần db core không biết gì ngoài robj vì vậy các cấu trúc dữ liệu này có nhiệm vụ là convert cách biểu diễn dữ liệu về robj.

Nếu xem các file này, bạn sẽ thấy mỗi file đều có các hàm convert sang robj như: hashTypeConvert, listTypeConvert, … Mỗi cấu trúc dữ liệu có cách viết khác nhau, nhưng đều cùng cấu trúc và khá ngắn gọn và đơn giản. Bạn có thể tham khảo từng file trên để tìm hiểu rõ hơn về cách redis hỗ trợ các kiểu dữ liệu.

src git:(unstable) wc -l t_*.c
  761 t_hash.c
 1149 t_list.c
  913 t_set.c
  459 t_string.c
 2205 t_zset.c
 5487 total

5. Kết luận:

Bài viết trình bày về cách redis tổ chức các kiểu dữ liệu người dùng cũng như cách tổ chức phần “frontend” của redis db. Bài viết cũng trình bày chi tiết về robj, về ý nghĩa và vai trò của các trường trong robj cũng như vai trò của robj với backend db. Trong bài viết sau, mình sẽ cố gắng trình bày chi tiết về phần backend server.

LINK: http://ktmt.github.io/blog/2013/08/04/tim-hieu-redis-3/

SignalR Scaleout with Redis

In this tutorial, you will use Redis to distribute messages across a SignalR application that is deployed on two separate IIS instances.

Redis is an in-memory key-value store. It also supports a messaging system with a publish/subscribe model. The SignalR Redis backplane uses the pub/sub feature to forward messages to other servers.

For this tutorial, you will use three servers:

 • Two servers running Windows, which you will use to deploy a SignalR application.
 • One server running Linux, which you will use to run Redis. For the screenshots in this tutorial, I used Ubuntu 12.04 TLS.

If you don’t have three physical servers to use, you can create VMs on Hyper-V. Another option is to create VMs on Windows Azure.

Although this tutorial uses the official Redis implementation, there is also a Windows port of Redis from MSOpenTech. Setup and configuration are different, but otherwise the steps are the same.

Overview

Before we get to the detailed tutorial, here is a quick overview of what you will do.

 1. Install Redis and start the Redis server.
 2. Add these NuGet packages to your application:
 3. Create a SignalR application.
 4. Add the following code to Startup.cs to configure the backplane:
publicclassStartup{publicvoidConfiguration(IAppBuilder app){// Any connection or hub wire up and configuration should go hereGlobalHost.DependencyResolver.UseRedis("server", port,"password","AppName");
      app.MapSignalR();}}

Ubuntu on Hyper-V

Using Windows Hyper-V, you can easily create an Ubuntu VM on Windows Server.

Download the Ubuntu ISO from http://www.ubuntu.com.

In Hyper-V, add a new VM. In the Connect Virtual Hard Disk step, select Create a virtual hard disk.

In the Installation Options step, select Image file (.iso), click Browse, and browse to the Ubuntu installation ISO.

Install Redis

Follow the steps at http://redis.io/download to download and build Redis.

wget http://redis.googlecode.com/files/redis-2.6.12.tar.gz
tar xzf redis-2.6.12.tar.gz
cd redis-2.6.12
make

This builds the Redis binaries in the src directory.

By default, Redis does not require a password. To set a password, edit the redis.conf file, which is located in the root directory of the source code. (Make a backup copy of the file before you edit it!) Add the following directive to redis.conf:

requirepass YourStrongPassword1234

Now start the Redis server:

src/redis-server redis.conf

Open port 6379, which is the default port that Redis listens on. (You can change the port number in the configuration file.)

Create the SignalR Application

Create a SignalR application by following either of these tutorials:

Next, we’ll modify the chat application to support scaleout with Redis. First, add the SignalR.Redis NuGet package to your project. In Visual Studio, from the Tools menu, select Library Package Manager, then select Package Manager Console. In the Package Manager Console window, enter the following command:

Install-PackageMicrosoft.AspNet.SignalR.Redis

Next, open the Startup.cs file. Add the following code to the Configuration method:

publicclassStartup{publicvoidConfiguration(IAppBuilder app){// Any connection or hub wire up and configuration should go hereGlobalHost.DependencyResolver.UseRedis("server", port,"password","AppName");
      app.MapSignalR();}}
 • “server” is the name of the server that is running Redis.
 • port is the port number
 • “password” is the password that you defined in the redis.conf file.
 • “AppName” is any string. SignalR creates a Redis pub/sub channel with this name.

For example:

GlobalHost.DependencyResolver.UseRedis("redis-server.cloudapp.net",6379,"MyStrongPassword1234","ChatApp");

Deploy and Run the Application

Prepare your Windows Server instances to deploy the SignalR application.

Add the IIS role. Include “Application Development” features, including the WebSocket Protocol.

Also include the Management Service (listed under “Management Tools”).

Install Web Deploy 3.0. When you run IIS Manager, it will prompt you to install Microsoft Web Platform, or you can download the intstaller. In the Platform Installer, search for Web Deploy and install Web Deploy 3.0

Check that the Web Management Service is running. If not, start the service. (If you don’t see Web Management Service in the list of Windows services, make sure that you installed the Management Service when you added the IIS role.)

By default, the Web Management Service listens on TCP port 8172. In Windows Firewall, create a new inbound rule to allow TCP traffic on port 8172. For more information, see Configuring Firewall Rules. (If you are hosting the VMs on Windows Azure, you can do this directly in the Windows Azure portal. See How to Set Up Communication with a Virtual Machine.)

Now you are ready to deploy the Visual Studio project from your development machine to the server. In Solution Explorer, right-click the solution and click Publish.

For more detailed documentation about web deployment, see Web Deployment Content Map for Visual Studio and ASP.NET.

If you deploy the application to two servers, you can open each instance in a separate browser window and see that they each receive SignalR messages from the other. (Of course, in a production environment, the two servers would sit behind a load balancer.)

If you’re curious to see the messages that are sent to Redis, you can use the redis-cli client, which installs with Redis.

redis-cli -a password
SUBSCRIBE ChatApp

LINK: http://www.asp.net/signalr/overview/signalr-20/performance-and-scaling/scaleout-with-redis