jQuery Plugins for Google Map

Nhận xét: Bạn có thể sử dụng trực tiếp API của Google map, tuy nhiên việc dùng các plugin sẽ giúp chúng ta đơn giản tiến trình nhúng maps tới website của mình.

1. gmap3
http://gmap3.net/

2. GOOGLE MAPS JQUERY PLUGIN V1.01 – SHAWN MAYZES
http://www.mayzes.org/googlemaps.jquery.html

3. googlemaps
http://www.dyve.net/jquery/?googlemaps

4. jQuery and Google Maps Tutorial: #1 Basics (Khá cụ thể)
http://marcgrabanski.com/articles/jquery-google-maps-tutorial-basics

Artem.GoogleMap Control

1. Download && Demo
http://googlemap.codeplex.com/

2. Nhúng Google map vào trang ASP.NET
http://www.tutorialsasp.net/uncategorized/embed-google-maps/

3. Trang chủ của Artem
http://googlemap.artembg.com/

4. Few steps to add Google Map to your Website (Có cả ví dụ download)
https://sites.google.com/site/shreeonweb/Home/coders-haven/fewstepstoaddgooglemaptoyourwebsite

5. CodeProject
http://www.codeproject.com/KB/custom-controls/Google-Maps-User-Control.aspx
http://www.codeproject.com/KB/custom-controls/Google-Map-Control-Part-2.aspx

6. Trang gốc của Google Map User Control
http://www.shabdar.org/asp-net/70-google-maps-control-for-aspnet-part-1.html