RedGate .NET Reflector

1. Tool dịch ngược code cho .NET cực ngon

2. Cách dùng

a. Mở Visual Studio 2010, vào mục Tools -> Chọn Extension Manager

b. Tìm đến Extension .NET Reflector -> Chọn Download -> Instal

c. Sau khi cài đặt xong -> Restart Visual Studio 2010

d. Tiến hành active Extension

b1. Ngắt kết nối mạng (bước này rất quan trọng, vì nó cho phép bạn active bằng tay)

b2. Điền Serial Number vào ô text:

VD: A3Y8-FW7M-KD7C-9JGN-XGAD-PJ8X

b3. Thông tin về Active Request hiện ra bạn copy và paste vào Tool lấy Serial Number

VD:

<activationrequest>
<version>3</version>
<machinehash>7D5D-95C3-B678-AD6E</machinehash>
<productcode>24</productcode>
<majorversion>7</majorversion>
<minorversion>0</minorversion>
<serialnumber>A3Y8-FW7M-KD7C-9JGN-XGAD-PJ8X</serialnumber>
<session>2ed5fd66-07bb-492a-ba36-9153c21bb5e4</session>
<locale>en-US</locale>
<custom>
<identifier>TRAN QUANG TRUNG@tranquangtrung</identifier>
</custom>
</activationrequest>

b4. Copy thông tin Active Response trả về và Paste vào ô text Response

VD:

<activationresponse>
<data>
<machinehash>7D5D-95C3-B678-AD6E</machinehash>
<productcode>24</productcode>
<majorversion>7</majorversion>
<minorversion>0</minorversion>
<serialnumber>A3Y8-FW7M-KD7C-9JGN-XGAD-PJ8X</serialnumber>
<session>2ed5fd66-07bb-492a-ba36-9153c21bb5e4</session>
<edition>VSPro</edition>
<version>3</version>
<userspurchased>1</userspurchased>
</data>
<signature>
GRsZLdGAUwv9P2skD4svVjqNBsJCV1vtwXJWUSgsRPPN6aR2arFI5FMZFgXBj/Wcb8XLL9JK/Ah5jS7NlcojqH81+58DggnjBGvmiS/jatJJg8M3BbC1BoOPJZS+ng8qqPEv5Hb2YYQbg/CONoWpO1bq/4d8SiVEJOqKkquCziA=
</signature>
</activationresponse>

 

Download tại:

http://rapidlibrary.com/files/red-gate-reflector-v7-6-0-808-incl-keygen-lz0-rar_ulcwtnnv9yifxon.html