Dropthings Web 2.0 AJAX Portal in ASP.NET, jQuery and Silverlight

1. Trang chủ
http://omaralzabir.com/dropthings-web-2-0-ajax-portal/

2. Bản demo
http://dropthings.omaralzabir.com/Default.aspx

3. Code trên Google
http://code.google.com/p/dropthings/

4.Code trên Microsoft
http://www.microsoft.com/web/gallery/dropthings.aspx

5. Bài viết trên Code Project khá hay (cuối bài còn có một số project và bài viết khác của tác giả)

– Có phần gán quyền cho Widgets khá hay có thể áp dụng cho phần phân quyền cho menu của mình.

http://www.codeproject.com/Articles/35193/Web-2-0-AJAX-Portal-using-jQuery-ASP-NET-3-5-Silve

– Site dùng dropthing

http://business.bt.com/

6. một số bài viết khác
a. Build a Google IG like AJAX Start Page in 7 days using ASP.NET AJAX and .NET 3.0
http://www.codeproject.com/Articles/16997/Build-a-Google-IG-like-AJAX-Start-Page-in-7-days-u
b. Fast ASP.NET Web page loading by downloading multiple JavaScripts after visible content and in batch
http://www.codeproject.com/Articles/25929/Fast-ASP-NET-Web-page-loading-by-downloading-multi

c. Fast, Scalable, Streaming AJAX Proxy – continuously deliver data from across domains
http://www.codeproject.com/Articles/25218/Fast-Scalable-Streaming-AJAX-Proxy-continuously-de

 

Advertisements

SharePoint Portal là cái gì thế nhỉ?

Đại khái SharePoint Portal là 1 hệ thống portal được phát triển bởi Microsoft trên môi trường .NET.
SharePoint cho phép bạn viết các application/plug-in để gắn vào trong Portal (chắc vì vậy nên cty tuyển dụng mới yêu cầu LTV biết về SharePoint).
Trang chủ của SharePoint nằm ở đây: http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx

Source Code của MediaPortal

Source toàn bộ project.

https://sources.team-mediaportal.com/svn/public/trunk/mediaportal/

Source của phần WindowPlugins

https://sources.team-mediaportal.com/svn/public/trunk/mediaportal/WindowPlugins/