SharePoint Portal là cái gì thế nhỉ?

Đại khái SharePoint Portal là 1 hệ thống portal được phát triển bởi Microsoft trên môi trường .NET.
SharePoint cho phép bạn viết các application/plug-in để gắn vào trong Portal (chắc vì vậy nên cty tuyển dụng mới yêu cầu LTV biết về SharePoint).
Trang chủ của SharePoint nằm ở đây: http://www.microsoft.com/sharepoint/default.mspx